OBS 't Skitteljacht

 
De Westfriese Knoop en de ondersteuningsplanraad. Wat is dat?
 
Per 1 augustus 2014 wordt op alle scholen in Nederland passend onderwijs ingevoerd. Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat alle leerlingen zo passend mogelijk onderwijs krijgen. Hiervoor gaan scholen met elkaar samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs. De school van uw kind(eren) valt onder het samenwerkingsverband De Westfriese Knoop. In dit samenwerkingsverband zijn 16 schoolbesturen en 90 scholen vertegenwoordigd en deze beslaat de regio West-Friesland.
 
Schoolondersteuningsprofiel
Elke school legt in het ‘schoolondersteuningsprofiel’ vast welke voorzieningen en mogelijkheden zij heeft voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Aan de hand van de schoolondersteuningsprofielen beschrijft De Westfriese Knoop hoe de schoolbesturen voor een dekkend aanbod van ondersteuningsvoorzieningen in onze regio zorgt. Het resultaat hiervan is het ondersteuningsplan. In het ondersteuningsplan staan bijvoorbeeld afspraken over:
 
  • welke begeleiding iedere reguliere school biedt;
  • hoe het geld voor extra ondersteuning over de scholen wordt verdeeld;
  • wat de kwaliteit van het onderwijs aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften moet zijn;
  • hoe ouders worden geïnformeerd over wat scholen kunnen betekenen voor kinderen die extra ondersteuning of zorg nodig hebben.
 
Ondersteuningsplanraad (OPR)
De OPR is een speciale medezeggenschapsraad van De Westfriese Knoop. Daarin zitten ouders en personeelsleden. Belangrijkste taak van de ondersteuningsplanraad is het beoordelen en evalueren van het ondersteuningsplan. De OPR heeft hierbij instemmingsrecht. Maar ook kan de ondersteuningsplanraad onderwerpen ter bespreking in brengen of adviezen geven.
Om deze taak goed te kunnen uitvoeren, is het belangrijk dat er gemotiveerde ouders en personeelsleden in de ondersteuningsplanraad zitten. Enige relevante kennis, ervaring en affiniteit met het onderwijs is daarbij welkom. Ouders die zich beschikbaar willen stellen voor de ondersteuningsplanraad kunnen zich kandidaat stellen. Over de wijze van kandidaatstelling voor de ondersteuningsplanraad wordt U binnenkort nog apart geïnformeerd. Wanneer er meer kandidaten dan zetels zijn, worden verkiezingen gehouden. De MR-leden kiezen dan de leden van de ondersteuningsplanraad.
 
Meer informatie vindt u op de website van het steunpunt Medezeggenschap Passend Onderwijs http://www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl